Procedura vandrednog obrazovanja
 

r.b.

Aktivnosti

Opis aktivnosti

Odgovornosti

1.

Raspisivanje konkursa za upis polaznika

Školski odbor predlaže Ministarstvu raspisivanje konkursa za upis vanrednih kandidata za tekuću školsku godinu u skladu sa zakonom. Konkurs raspisuje škola prema Pravilniku o konkursu. Zapis o raspisanom konkursu vodi se u zapisniku sjednica Školskog odbora.

Školski odbor

2.

Upis polaznika

Upis vanrednih polaznika odobrava direktor, a vrši se u skladu sa Zakonom. Za upis polaznika zadužen je imenovani Predsjednik upisne komisije i sekretar škole. Upisane polaznike predsjednik upisuje u Matičnu knjigu za vanredne i registar iste, a sekretar škole otvara zapisnike za polaganje ispita i protokoliše iste.

Imenovani predsjednik upisne komisije i sekretar

3.

Sjednica nastavničkog vijeća

Redovna sjednica Nastavničkog vijeća održava se nakon upisa upisa polaznika, a tretiraju i ostala pitanja vanrednog obrazovanja.

Direktor

4.

Instruktivna nastava

Instruktivnu nastavu za vanredne polaznike obavezno je organizovati u skladu sa zakonskim propisima. Svi natavnici koji imaju ulogu ispitivača dužni su realizovai instruktivnu nastavu. Obavještenje polaznicima o instruktivnoj nastavi daje se putem oglasne ploče ili telefonom. Termine instruktivne nastave određuje direktor i ovjerava pečatom škoel i svojim potpism.

Direktor i predmetni nastavnici

5.

Prijavljeivanje ispita

Za polaganje ispita polaznici su dužni prijaviti ispite koje žele polagati u planiranom roku na posebnu prijavu. Ostale obaveze  oko prijavljivanja ispita za vanredno polaganje obavljaju se u skldu sa Zaknom o vanrednom polaganju srednje škole i Pravilniku o polaganju vanrednih ispita. Orijavljivanje ispita za vanredno polaganje vrši se kod sekretara škole i predsjednika komisije za prijem vanrednih polaznika.

Sekretar škole i predsjednik komisije za prijem

6.

Imenovanje ispitne komisije

Vanredno polaganje ispita polaznici polažu pred tročlanom komisijom koju imenuje direktor u skladu sa zakonskim propisima i Pravilniku o polaganju vanrednih ispita. Zapis o imenovanim komisijama uključuje i termine polaganja, a oglašava se putem oglasne ploče i dostavlja se lično polazniku. Zapisi o imenovanim komisijama rede se na predviđenom obrascu, a čuvaju se po Proceduri za upravljanje zapisima.

Direktor

7.

Ispitni rokovi

Saglasnost za održavanje ispita u predloženim rokovima daje Mnistarstvo obrazovanje. Ispiti traju i  provode se prema zakonskim propisima i Pravilniku o polaganju vanrednih ispita.

Direktor i  imenovane ispitne  komisije

8.

Verifikacija ispita

Nastavničko vijeće verifikuje provedene aktivnosti na proteklom ispitnom roku na sjednici zakazanoj tim povodom. Realizovane aktivnosti unose se u zapisnik o vanrednom polaganju i čuvaju u skladu sa zakonom.

Nastavničko vijeće

9.

Podjela tema za maturski i završni ispit

Nastavničko vijeće odobrava teme za maturski i završni ispit i odredi rok za podjelu. Prilikom podjele tema poštuej se Pravilnik o polaganju maturskih i završnih ispita vanrednih polaznika.

Nastavničko vijeće i imenovani mentori.

10.

Predavanje i polaganje maturskih i završnih ispita

Nankon isteka roka za predavanje radova za maturski i završni ispit, o određen je Pravilnikom o polaganju vanrednih ispita, polaznici predaju iste i prievljuju za polagnje. Prijava za polagnje se podnosi sekretaru škole u zadanom roku. Polaganje se vrši pred ispitnom komisijom u zakazanom roku. Obavještenje o rokovima za polaganje polaznici mogu dobiti lišno ili putem telefona ili oglasne ploče. Komisije i rokove za polaganje utvrđuje direktor u skladu sa Pravilnikom. Zapisi o maturskim i završnim ispitima odlažu i čuvaju se u skladu sa Zakonom i propisanom Procedurom.

Direktor, sekretar, imenovani mentori i ispitna komisija

11.

Verifikacija maturskih i završnih ispita

Nastavničko vijeće verifikuje realizovane ispite na sjednici zakazanoj po itanju maturskih i završnih ispita. Zapis o verifikaciji unosi se u zapisnik sjednice i zapisnik o polaganju maturskih i završnih ispita. Ukoliko je utvrđena nepravilnost ili neki drugi oblik grške na ispitnima rokovima koje je uzrokovao polaznik varifikecije neće biti.

Nastavničko vijeće

12.

Izrada svjedočanstava i diploma

Poaznici koji su uspješno završili sve ispite i položili maturu ili završni ispit dobijaju dokumente koje popunjava predsjednik upisne komisije za vanredne polaznike. Ispravnost unesenih podataka u dokumente snojim potpisom potvrđije predsjednik i direktor škole, te ovjerava pečatom škole. Polaznik zatim stiče pravo na upis u sledeći razred. Dokumenti se popunjavaju kako Zakon propisuje.

Predsjednik upisne komisije i Direktor

13.

Kraj

Nakon okončanja svih postupaka i sravnjavanja dokumentacije polaznike, te troškova (dugova) polaznik stiče pravo da podigne dokumentaciju koja mu pripada. Zapisi o vanrednom polaganju polaznika arhiviraju se i čuvaju po Zakonskim propisima.

Sekretar škole

 

 

 

Uplatnica za vanredno polaganje ispita 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com