Školski odbor kao organ upravljanja školom odgovoran je za utvrđivanje i provođenje poslovne politike škole, generalno rukovođenje radom škole i djelotvornu upotrebu kadrovskih i materijalnih resursa škole.
Školski odbor ima 6 (šest) članova.
Članovi Školskog odbora biraju se iz reda zaposlenika, osnivača i roditelja odnosno staratelja učenika koji nemaju status zaposlenika škole.
     Sastav Školskog odbora odražava nacionalnu strukturu učenika i roditelja, školskog osoblja i lokalne zajednice u skladu s okvirnim zakonom.
Mandat Školskog odbora traje 4 (četiri) godine i isti mogu biti ponovo imenovani, u skladu sa Zakonom.
Vršenje dužnosti člana Školskog odbora je dobrovoljno i bez naknade.
     Članovi školskog odbora JU Srednje mašinsko-saobraćajne škole su:

•    iz reda zaposlenika ove škole : Spahić Lamia i Zelentrović Senad
•    iz reda  roditelja: Drljević Sanjin i Fako Sanela
•    iz reda osnivača: Ćućurović Halil - predsjednik i Rebac Đanan - član

Školski odbor obavlja slijedeće poslove:

1.    donosi Pravila i druge opće akte škole;
2.    utvrđuje planove rada i razvoja škole, te prati i usmjerava cjelokupni rad škole;
3.    donosi Godišnji program rada škole i usvaja izvještaje o njegovoj primjeni;
4.    prati i analizira opšti uspjeh učenika i poduzima mjere za poboljšanje i unapređenje uslova rada u školi i nastavi;
5.    raspisuje konkurs za izbor direktora i prijem ostalih zaposlenika škole u radni odnos i uspostavlja procedure za izbor;
6.    imenuje i razriješava direktora u skladu sa Zakonom;
7.    daje direktoru  smjernice i prijedloge o pitanjima od interesa za poboljšanje rad Škole;
8.    usmjerava, nadzire i ocjenjuje rad direktora škole, razmatra izveštaj o radu direktora;
9.    donosi odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika škole na prijedlog direktora;
10.  donosi plan korištenja finansijskih sredstava škole i usvaja periodični  godišnji obračun;
11.  usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju škole;
12.  uređuje pitanje odnosa sa osnivačem;
13.  podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o rezultatima rada škole;
14.  usvaja  pravilnik o unutrašnjoj organizaciji škole, na prijedlog direktora;
15.  predlaže plan upisa učenika u školu i potrebe za kadrovima;
16.  razmatra primjedbe i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad škole;
17.  rješava u upravnoj stvari iz svog djelokruga kao prvostepeni ili drugostepeni organ, u skladu sa zakonom;
18.  razmatra i rješava žalbe i prigovore učenika,
19.  obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim pravilima.

     Školski odbor odlučuje o svim pitanjima iz svog djelokruga na sjednici većinom glasova od ukupnog broja članova Školskog odbora, ako poslovnikom za odlučivanje o pojedinim pitanjima nije određena druga, kvalifikovana većina.
Školski odbor donosi poslovnik o svom radu kojim uređuje način zakazivanja i vođenja sjednica predlaganja i utvrđivanja dnevnog reda, tok sjednice, način donošenja odluka, vođenje zapisnika sa sjednica i druga važna pitanja.
Školski odbor može po potrebi imenovati stalne i povremene komisije za izvršavanje određenih zadataka.
O radu Školskog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik, odnosno izvod iz zapisnika potpisuju predsjednik Školskog odbora i zapisničar.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com