Javna ustanova Srednja mašinsko-saobraćanja škola Mostar ima biblioteku sa fondom nešto većim od 5000 knjiga.

Fond je jedinstven, iako u svom sastavu ima dva segmenta: učenički i nastavnički. Učenički segment sadrži knjige za lektiru (obavezni fond), priručnike,enciklopedije, rječnike,udžbenike, dok nastavnički fond obuhvata pedagošku lektiru, metodičke priručnike predmeta koji se predaju u školi,s tručnu literaturu, stručne publikacije, časopise itd...

Najveći broj knjiga u biblioteci čini školska lektira. Što se tiče naslova može se reći da u potpunosti odgovaranju postojećim školskim programima, mada je broj primjerka daleko od zadovoljavajućeg. Zbog toga u ovoj školskoj godini planiramo nabavku određenog broja jedinica.

Učenici su najveći korisnici biblioteke. U školskoj 2020/2021 godini u saradnji  bibliotekara i nastavnika bosanskog, a preko Stručnog aktiva planira se nabavka učeničke i nastavne lektire. U saradnji sa ostalim nastavnicima općeobrazovne, stručno-teorijske i praktične nastave planira se nabavka bibliotečke građe (stručna knjiga,časopisi i sl.).

Posredstvom biblioteke vrši se i distribucija udžbenika sa kojima trenutno raspolažemo.To su udžbenici za opšteobrazovne  predmete (matematika, fizika, demokratija i ljudska prava).

Poslovi koji se planiraju u biblioteci u školskoj 2020/2021.godini:

 Krajem školske godine učenici obavezno vraćaju knjige (lektire i udžbenike), kako bi se preko školskog raspusta sravnao  književni fond biblioteke.

U biblioteci radi: Pelko Elmedina, dipl. pravnik bibliotekar

Učenici mogu posjetiti biblioteku svakim radnim danom od početka do kraja nastave!

Očekujemo Vas.